Tài liệu | Slide bài giảng

Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Tải file
106-100-130 12/08/2016 106-100-130
TT200 22/12/2014 Hạch toán tỷ giá theo TT200
133/2016/TT-BTC 26/08/2016 Slide bài giảng Thông tư 133/2016/TT-BTC
03/HN 04/09/2016 Luật quản lý thuế - Hiểu sao cho đúng!?
88/QH13 20/11/2015 Luật Kế toán 2015
202/2014/TT-BTC 22/12/2014 Slide bài giảng Thông tư 202/2014/TT-BTC
SL002 17/03/2015 Slide bài giảng CĐKTDN TT200 - GV Trịnh Đức Vinh
SL001 15/03/2015 Slide bài giảng CĐKTDN TT200 - GV Chung Thành Tiến