Các khóa đào tạo21:14 ngày 16/03/2015

Khóa học hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất theo thông tư 202/2014/TT-BTC

Giới thiệu nội dung khóa học về phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất theo Thông tư 202/2014/TT-BTC

Như Quý Doanh nghiệp đã biết, ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 200/2014/TT–BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp mới thay thế Quyết định 15/2006/QĐ–BTC năm 2006 và Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày BCTC hợp nhất thay thế Thông tư 161/2007/TT-BTC. Cả 02 Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

Để giúp cho đội ngũ kế toán tại các doanh nghiệp cũng như đội ngũ kế toán - kiểm toán viên hành nghề nắm bắt kịp thời tinh thần các nội dung mới của Chế độ kế toán doanh nghiệp, tổ chức thực hiện tốt ngay từ đầu năm 2015, TVT ProTrain tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về: Thông tư 202/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất thay thế Thông tư 161/2007/TT-BTC.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khi tham dự khóa học, Doanh nghiệp đạt được:

 • Nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 202/2014/TT-BTC;
 • Chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Pháp luật Kế toán;
 • Thảo luận và trao đổi trực tiếp các vướng mắc với Chuyên gia của Bộ Tài chính – Nhóm TÁC GIẢ soạn thảo Thông tư 202/2014/TT-BTC.

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA BCTC HỢP NHẤT

 • Bổ sung các quy định cụ thể về nguyên tắc lập BCTC hợp nhất như: Ghi nhận chênh lệch giữa giá trị hợp lý (FV) và giá trị ghi sổ (NBV) trong tài sản thuần của công ty con; Ghi nhận thuế hoãn lại từ hợp nhất kinh doanh; Xử lý lợi thế thương mại hoặc lãi từ giao dịch mua rẻ theo CMKTQT; ...;
 • Lợi ích cổ đông không kiểm soát: Tách lợi ích cổ đông không kiểm soát theo 2 phương pháp (bổ sung một phương pháp mới);
 • Bổ sung một mục riêng để xử lý cổ tức ưu đãi của cổ đông không kiểm soát và quỹ khen thưởng phúc lợi (mới hoàn toàn);
 • Loại trừ các giao dịch nội bộ: Bổ sung một số giao dịch mới như góp vốn vào công ty con bằng tài sản phi tiền tệ; Xử lý cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị định 71/CP; Sửa đổi phương pháp hợp nhất đối với các khoản cho vay trong nội bộ…;
 • Bổ sung Một chương riêng hoàn toàn mới để xử lý các khoản dự phòng trong doanh nghiệp trên BCTCHN;
 • Bổ sung một chương riêng mới hoàn toàn để giải quyết việc tái cấu trúc tập đoàn, gồm 3 nội dung: Thoái đầu tư; Công ty con phát hành cổ phiếu riêng lẻ; Hợp nhất kinh doanh dưới sự kiểm soát chung (tập đoàn ngang chuyển thành tập đoàn dọc và ngược lại).
 • Bổ sung một chương riêng mới hoàn toàn để xử lý hợp nhất cho tập đoàn đa cấp và sở hữu chéo (tập đoàn dọc);
 • Bổ sung một chương riêng mới hoàn toàn hướng dẫn Báo cáo lưu chuyển tệ hợp nhất;
 • Bổ sung một chương riêng về phương pháp vốn chủ sở hữu đối với các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết; ...

Và rất nhiều các nội dung thay đổi khác về mặt NỘI HÀM sẽ được chính nhóm TÁC GIẢ của Thông tư 202/2014/TT-BTC trực tiếp hướng dẫn trong các khoá đào tạo này.

GIẢNG VIÊN

TVT ProTrain cam kết là đơn vị đào tạo duy nhất tại Tp. HCM được chính nhóm TÁC GIẢ soạn thảo Thông tư 202/2014/TT-BTC trực tiếp giảng dạy.

 

 

Bình luận

HỖ trợ trực tuyến

 • Tư vấn chiêu sinh 2

 • Tư vấn chiêu sinh 1

 • Liên hệ dịch vụ

0835172279 09 11 73 63 73